เกี่ยวกับเรา


 

สถาบันฝึกอบรมและการวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (Management Training & Research Institute) หรือที่เรียกสั้นๆว่า MTRI เป็นสถาบันฝึกอบรมเฉพาะทาง  โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์การ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2550  โดยนักวิชาการกลุ่มหนึ่ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุขเป็นผู้รับผิดชอบทางด้านวิชาการหลักสูตรที่ทางสถาบัน   ให้การอบรมและเป็นที่นิยมคือ จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)    นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อาทิเช่น

 

 • การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน
 • ความเป็นผู้นำ
 • ทักษะการบริหาร(Managerial Skills)
 • การกระจายงานและการติดตามงาน
 • การจูงใจสำหรับนักบริหาร(Motivation for The Management)
 • EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
 • การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน
 • Coaching Skills
 • จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง(Mentor)
 • เทคนิคการนำประชุม
 • จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม
 • และยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีก ที่จัดขึ้นเฉพาะภายในองค์การ และจัดให้สำหรับบุคคลทั่วไป (Public)

 

 

 
Visitors: 23,301