ประวัติผู้ก่อตั้งสถาบัน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร  ประเสริฐสุข

ผู้อำนวยการ   สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา

 

•   อดีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

•   นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 2 สมัย
•   วิทยากรผู้บรรยายด้าน จิตวิทยาการบริหาร ในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

 

 

ประวัติการศึกษา         
ปริญญาตรี   1.  การศึกษาบัณฑิต  (กศ.บ.) 
                      วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน (ม.บูรพา)
                 2.  นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)
                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท   3. การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  (การแนะแนว)
                     วิชาการศึกษา ประสานมิตร   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ปริญญาเอก  4. ครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) จิตวิทยาการศึกษา
                     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          
ประกาศนียบัตร      
1.  Cert. In New Trends in Guidance Counselling  ณ  Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
2.  Cert. In Modern Trends in Counselling, ณ University of Calgary, Alberta  ประเทศแคนนาดา
3.  Cert. in Counselling in School, University of Western  Australia  ประเทศออสเตรเลีย

การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมพิเศษ

1.  เคยผ่านการศึกษาดูงานและฝึกอบรมพิเศษ  ด้านการบริหาร และการเพิ่มผลผลิต   ประเทศญี่ปุ่น
2.  ด้านการอุดมศึกษา  ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ
3.  ด้านการบริหาร  ประเทศแคนาดา
4.  ด้านการจัดการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
    @  เคยเป็นอาจารย์รับเชิญจาก University of Western Australia (UWA)
    @  เป็น Visiting Professor ณ Curtin University of Technology  ประเทศออสเตรเลีย
    @  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี  เนเธอร์แลนด์
        เบลเยี่ยม เยอรมันนี สวิสเซอร์แลนด์  ออสเตรีย  ฮังการี จีน สาธารณรัฐเชค    
        ไต้หวัน และ กรีซ ฯลฯ

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ประจำภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ทำงานในปัจจุบัน
ผู้อำนวยการ  สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา

ประสบการณ์ในการสอน/ทำงาน

- รองอธิการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์  2526-2527
- หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   (2528-2536)
- เป็นกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทจิตวิทยาการศึกษาและปริญญาเอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ด้านการพัฒนาองค์การ และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ (2542 –2546)
- นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย (2544 –2548)

 

ความรู้และความชำนาญพิเศษ

-  การพัฒนาองค์การ                                  -  จิตวิทยาการบริหาร
-  จิตวิทยาการสอนงาน                                -  การเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน
-  การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน                   -  เทคนิคการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาบุคคล 
-  เทคนิคการนำประชุม                                -  จิตวิทยาการปฎิบัติงาน                        
-  Teamwork in Organization                  -  Supervisory Skills                                
-  Coaching & Counseling                       -  จิตวิทยาในการทำงานเป็นทีม

 

ด้านทางวิชาการ
- เอกสารทางด้านจิตวิทยา และจิตวิทยาการศึกษา 4 เรื่อง
- แรงจูงใจ หัวใจการจัดการสไตล์ญี่ปุ่น (แปลร่วม)

- งานวิจัยรวม 4 เรื่อง

 
Visitors: 23,301