In-house Training

 

 

 

 Management

 

 

 • หลักสูตร เตรียมหัวหน้างาน (The Supervisor) หลักการเหตุผล เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า หัวหน้างานระดับต้น เป็นบุคคลากรที่สำคัญและเป็นพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพงานอันจะ...

 • โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่ หลักการเหตุผล ระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) หมายถึงกระบวนการที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษ...

 • โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ หลักการเหตุผล องค์การทุกแห่งต่างมีความประสงค์ให้พนักงาน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมที...

 • โครงการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (Counseling for Management) หลักการเหตุผล นักบริหารในทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงผู้บริหารระดับสูง มีภารกิจในการบริหารงานมากมา...

 • โครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management) หลักการเหตุผล การทำงานในองค์กรที่คนหลายๆคนมาทำงานร่วมกัน ก็ต้องมีความคิดเห็นในการทำงานที่สอดคล้องกันบ้าง แ...

 • โครงการสัมมนาเรื่อง การสอนงานและการสอนแนะ (Coaching & Job Instruction) หลักการเหตุผล หัวหน้างานในทุกระดับจักต้องมีหน้าที่ในการกระจายงาน ติดตามงาน และเมื่อติดตามงานพบว...

 • โครงการสัมมนาเรื่อง ทักษะการบริหารงาน (Managerial Skills) หลักการเหตุผล หัวหน้างานมีบทบาทหน้าที่ต้องบริหารงาน ต้องนำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ หัวหน้าจึงต้องมีทักษ...

 • โครงการฝึกอบรมเรื่อง หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร (Psychological Principles for Management) หลักการและเหตุผล การบริหารงานแท้ที่จริงคือการบริหารคน เพราะลูกน้องเรา...

 • โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง Success Supervisor หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ หลักการเหตุผล เมื่อองค์กรได้แต่งตั้งคนเก่งเป็นหัวหน้างานแล้ว ก็หวังว่าหัวหน้างานเหล่านั้นจะสามารถบริ...

 • โครงการสัมมนาเรื่อง ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ (Management Skills for Manager) หลักการเหตุผล หัวหน้างานโดยเฉพาะระดับผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่ต้องบริหารงาน ต้องนำพาลู...

 • โครงการฝึกอบรมเรื่อง จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) หลักการเหตุผล การบริหารงานแท้ที่จริงคือการบริหารคน เพราะลูกน้องเราก็คือ คนที่เราต้องนำเขาให้ทำงานให้เราใ...

 • โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน ( EQ:for Success at Work) หลักการเหตุผล องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์...

 • หลักสูตร การกระจายงาน ติดตามงาน และการรับคำสั่งและการสั่งการ หลักการเหตุผล องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเ...
Visitors: 23,302