เตรียมหัวหน้างาน

 

 

 

 

หลักสูตร เตรียมหัวหน้างาน

 (The Supervisor)

 

หลักการเหตุผล

              เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า หัวหน้างานระดับต้น เป็นบุคคลากรที่สำคัญและเป็นพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพงานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์การ หัวหน้างานระดับต้นจะเป็นผู้ดูแลพนักงานระดับปฎิบัติการ  ผู้ซึ่งจะสร้างคุณภาพสินค้าและบริการแก่ลูกค้าโดยตรง  หากหัวหน้างานดูแลลูกน้องไม่ดี ไม่รู้หลักในการเป็นหัวหน้างาน อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการได้

            หัวหน้างานระดับต้นบางคนซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัว ไม่เคยเรียนรู้หลักการปกครองลูกนัองมาก่อน จะงงทำอะไรไม่ถูก ส่วนใหญ่มักจะลองผิดลองถูก ซึ่งจะส่งผล ให้เกิดความเสียหายกระทบต่อผลผลิตได้ ดังนั้นเมื่อบรืษัทได้คัดเลือกและจะแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน จึงควรมีการเตรียมตัวพนักงานให้พรัอม ที่จะรับบทบาทหน้าที่ใหม่ กล่าวคือ รู้บทบาทหน้าที่ การปกครองบังคับบัญชา การมอบหมายงาน การติดตามงาน และการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น อันจะส่งผลให้การทำงานราบรื่น เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

วัถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบ บทบาทหน้าที่ในการเป็นหัวหน้างาน
 2. รู้หลักการบริหารงานและการบริหารคนเบื้องต้น
 3. รู้หลักการแก้ปัญหาความขัดแย้งในงาน
 4. เพื่อเรียนรู้แนวคิด ทักษะและเทคนิคต่างๆที่จำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมในการบริหาร 
 5. จัดการให้งานบรรลุเป้าหมาย
 6. เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

 

 เนื้อหาวิชา

 1. ความสำคัญของการเป็นหัวหน้างาน
 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 3. หัวหน้างานกับความเป็นผู้นำ
 4. การทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 5. การเตรียมความพรัอมด้านทักษะการเป็นหัวหน้างาน
 6. เทคนิคการมอบหมายงานและการติดตามงาน
 7. การแก้ปัญหาคนและปัญหาในงาน
 8. ศิลปการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 9. ศิลปการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
 10. การสร้างศรัทธาแก่ผู้ร่วมงาน
 11. Q&A           

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  พนักงานที่กำลังจะได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้างาน  หรือผู้ที่มีแวว ที่จะเตรียมตัวให้เป็นหัวหน้างานในอนาคต หรือหัวหน้างานปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

 

วิธีการอบรมสัมมนา    

          บรรยาย  อภิปราย  แสดงบทบาท(Role Play) และกรณีศึกษา

 

วิทยากร     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

(สอนหลักสูตรนี้มากว่า 150 รุ่น)

 

อัตราค่าบริการ และรายละเอียดการชำระเงิน

อัตราค่าอบรม

อัตราค่าอบรม : = 4,500.00 บาท/ท่าน
VAT 7% : 315.00
ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย 3% : 135.00
ยอดสุทธิ     4,680.00 บาท/ท่าน

ชำระค่าสัมมนาโดยโอนเช็คสั่งจ่าย  ในนาม

บริษัท แมนเนจเม้นท์ เทรนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

หรือ ชำระโดยโอนผ่านธนาคารในนามของ   บริษัท แมนเนจเม้นท์ เทรนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี ติวานนท์    บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 382-2-08094-1

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา (MTRI)

88/13 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

Tel: 090-946-3132, 086-892-5874, 02-951-1015  Fax: (02) 951-1216   ติดต่อคุณฐานุตรา  

www.mtrithai.com, mtrithai@gmail.com           เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105550127376

 

**ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้   200%  ทำให้บริษัทเสียภาษีลดน้อยลง±

 

ช่องทางการติดต่อ

Tel: 090-946-3132, 086-892-5874, 02-951-1015   คุณฐานุตรา    Fax: (02) 951-1216   

www.mtrithai.com,        

E-mail :  mtrithai@gmail.com     แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301