การกระจายงาน ติดตามงานและการรับคำสั่งการสั่งการ

 

 

 

 

หลักสูตร การกระจายงาน ติดตามงาน

และการรับคำสั่งและการสั่งการ

 

หลักการเหตุผล

          องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน สำหรับหัวหน้างานก็ต้องมีตวามสามารถในการบริหารงานโดยเฉพาะ การกระจายงาน การติดตามงาน การรับคำสั่ง และการสั่งงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นภาระกิจที่สำคัญในการทำงานของหัวพน้างาน

            การกระจายงาน การติดตามงาน การมอบหมายงานคือการสั่งงาน หากไม่ดำเนินการให้ถูกวิธี ตามหลักการ อาจเกิดผลเสียตามมาอย่างมากมายได้ ควรต้องมีการฝึกปฎิบัติให้เข้าอย่างชัดเจน สามารถปฎิบัติได้จริง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เข้าใจหลักการ การกระจายงาน การติดตามงาน การรับคำสั่งและการสั่งงาน

2. เพื่อฝึกปฎิบัติ การสั่งงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อศึกษาเคล็ดลับของการกระจายงานและการสั่งงาน

4. เพื่อให้สามารถติดตามงานแบบ MBS ได้อย่างถูกต้อง

 

 หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 ความสำคัญและความหมายของการกระจายงาน การติดตามงาน และการสั่งงาน

  1. โมเดล การกระจายงาน การติดตามงาน และการสั่งงาน
  2. เคล็ดลับในการกระจายงาน
  3. เทคนิคการสั่งงานอย่างมีประสิทธ์ภาพ
  4.  เทคนิคการติดตามงาน แบบ MBS

 

หลักสูตนี้เหมาะสำหรับ  พนักงานที่กำลังจะได้รับการโปรโมทเป็นหัวหน้างาน  หรือผู้ที่มีแวว ที่จะเตรียมตัวให้เป็นหัวหน้างานในอนาคต

หรือหัวหน้างานปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น

 

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม ฝึกปฎิบัติ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

 

 วิทยากร      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร    

และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

หลักสูตร  1 วัน  และ 2วัน มีการปฎิบัติ

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301