จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

 

 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง  

จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

หลักการเหตุผล

ระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) หมายถึงกระบวนการที่พนักงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในเรื่องทั่วๆไป และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน

โดยทั่วๆไปเมื่อบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานใหม่ในที่ใดๆก็ตาม ย่อมต้องการข้อมูลข่าวสารในการปฎิบัติงานและปฎิบัติตัวให้สอดคล้องกับภาระกิจหน้าที่ เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และบริษัทเองก็ต้องการใหพนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานได้ดี ประพฤติตามแนวปฎิบัติและธรรมเนียมของบริษัท เกิดความรู้สึกที่ดี สามัคคี อบอุ่นและรักบริษัท การทำงาน มีประสิทธิภาพ บริษัทเติบโตรวดเร็วโครงการฝึกอบรมให้พนักงานเก่าเป็นพี่เลี้ยงให้พนักงานใหม่จะช่วยให้สามารถสนองความต้องการนี้ได้

ระบบพี่เลี้ยงจะนำไปสู่การสอนงาน การชี้แนะ การให้ความรู้ การอธิบาย การให้คำแนะนำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์ การพบปะพูดคุยแต่ละครั้งจะไม่เป็นทางการ จะมีลักษณะความเป็นกันเองสูง โดยพี่เลี้ยงจะต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี จะต้องรู้สำนึกต่อความรับผิดชอบที่จะพัฒนาผู้ที่ตนดูแล เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้ให้คำแนะนำ (Coach) และมีอุปนิสัยส่วนตัวชอบช่วยเหลือผู้อื่น ระบบพี่เลี้ยงจึงเป็นลักษณะความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นหลัก ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง(Mentor)  จะต้องเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจได้แก่พนักงานใหม่ สามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจในการร่วมงานกับบริษัทให้เกิดกับพนักงานใหม่ได้    สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่พนักงานใหม่ในยามที่มีปัญหา หรือเกิดข้อขัดแย้ง ไม่เข้าใจในองค์การ และเป็นผู้ให้การสอนแนะ (Coach) ได้   สามารถให้ข้อมูลพฤติกรรมการทำงานและการปฎิบัติตัวของพนักงานใหม่แก่ผู้เกี่ยวข้องได้

จึงต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถปฎิบัติภารกิจนี้ได้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อใหัพี่เลี้ยงมีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจได้แก่พนักงานใหม่
 • เพื่อใหัพี่เลี้ยงสามารถสร้างความรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจในการร่วมงานกับบริษัทให้เกิดกับพนักงานใหม่
 • สามารถเป็นที่ปรึกษาแก่พนักงานใหม่ในยามที่มีปัญหา หรือเกิดข้อขัดแย้ง ไม่เข้าใจในองค์การ และเป็น Coach ได้
 • สามารถให้ข้อมูลพฤติกรรมของพนักงานใหม่แก่ผู้บริหารก่อนตัดสินใจบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 • สามารถชี้แนะ สอนงาน และเป็นที่ปรึกษาแก่พนักงานใหม่ไดั

 

เนื้อหาวิชา

 • บทนำสู่ จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่  
 • ความหมายของ จิตวิทยา  และ ระบบพี่เลี้ยง           
 • ประโยชน์ของการเป็นพี่เลี้ยง
 • หลักการของระบบพี่เลี้ยง                                    
 • คุณสมบัตืที่จำเป็นของพี่เลี้ยง
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง                                   
 • ความรู้ความสามารถของคนที่จะเป็นพี่เลี้ยง                
 • การทำความเข้าใจพนักงานที่เราดูแล   
 • หลักจิตวิทยาสำหรับพี่เลี้ยง                     
 • Human Approaching
 • Interaction Model 
 • Communication                                                  
 • น้ำคำ น้ำมนต์ น้ำกรด
 • Communication                                                
 • ขั้นตอนการสอนและการแนะนำงาน 
 • การสอนและแนะนำงานเบื้องต้น (Coaching) 
 • การให้คำปรึกษาเบื้องต้น(Counseling)                        
 • หลักธรรมสำหรับพี่เลี้ยง

 

วิทยากร      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

 

หลักสูตร     2 วัน มีภาคปฎิบัติ     1 วันให้ความรู้ไม่มีเวลาปฎิบัติ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  พนักงานที่กำลังจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ เป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301