การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง   

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

หลักการเหตุผล

          องค์การทุกแห่งต่างมีความประสงค์ให้พนักงาน มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า“ทีมเวิร์ค จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน การทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่น การทำงานเป็นทีมงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมจะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง มีความไว้วางใจกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้บทบาทหน้าที่ มีการสื่อสารที่ดี  มีผู้นำที่มีความสามารถในการประสานงาน และนำทีมไปสู่เป้าหมาย

            ทีมงานที่ดีต้องประกอบด้วย ความรู้ความสามารถของสมาชิก การประสานงานที่ดี ทุกคนมีความเข้าใจองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม เปิดใจพูดคุยกันได้  เผชิญปัญหาร่วมกันได้ สิ่งเหล่านี้องค์กรจะต้องสร้างความเข้าใจ ฝึกฝนพอสมควรจึงจะเกิดการทำงานเป็นทีมได้

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อสร้างความไว้วางใจ อันเป็นก้าวแรกของการทำงานเป็นทีม
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทีม เพื่อให้กระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในทีม
 • เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่เป็นผู้นำและ ผู้ตามของทีม
 • ศึกษาปัญหาที่จะเกิดในการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหา
 • เพื่อศึกษาการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้งภายในทีม
 • เพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานเป็นทีมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ความสำคัญและความหมายของการทำงานเป็นทีม
 • องค์ประกอบทางจิตวิทยาของการทำงานเป็นทีม
 • การสร้างความไว้วางใจ
 • บทบาทของสมาชิกและผู้นำทีมที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม
 • การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานที่มีส่วนในการเพิ่มผลผลิต
 • การสร้างจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมอยู่เสมอ
 • กิจกรรมกลุ่มที่เสริมสร้างความเข้าใจการทำงานเป็นทีม

 

 วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

หลักสูตร  1 วัน  และ 2วัน มีการปฎิบัติ

 

วิทยากร      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301