การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

โครงการฝึกอบรม 

การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

(Counseling for Management)

 

หลักการเหตุผล

           นักบริหารในทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างานจนถึงผู้บริหารระดับสูง มีภารกิจในการบริหารงานมากมาย เช่น คิดหาช่องทาง ติดต่อการค้า การมอบหมายงาน และแก้ปัญหาเกี่ยวกับคน เป็นต้น กล่าวกันว่าหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จคือหัวหน้าที่เป็นนักบริหารที่มีความสามารถในการบริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น มีการทำงานเป็นทีม การจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องอาศัยเทคนิควิธีและต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ

            เทคนิควิธีหนึ่งที่จะทำให้ผู้บริหารประสบความสำเร็จ ก็คือผู้บริหารต้องสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องงานและเพื่อแก้ปัญหาคนได้เป็นอย่างดี ทำใหังานบรรลุเป้าหมาย

             กระบวนการในการให้คำปรึกษาไม่ใช่เป็นการพูดคุยกันธรรมดาแต่เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายและมีเทคนิควิธีที่ละเอียดอ่อน ใช้หลักจิตวิทยาที่สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันและทำให้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับคนสามารถแก้ได้อย่างนุ่มนวล เพราะปัญหาระหว่างบุคคลไม่มีวิธีการแก้ปัญหาใดจะดีไปกว่าการพูดคุยปรับความเข้าใจกัน หากหัวหน้างานหรือผู้บริหารที่ทำหน้าที่ทางด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความเข้าใจด้าน จิตวิทยาการให้คำปรึกษาจะช่วยให้การทำงานเกี่ยวกับคน การแก้ปัญหาคน ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักจิตวิทยาการให้คำปรึกษาที่สามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในทุกระดับ
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารคนที่จำเป็นต้องใช้เทคนิควิธีในการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางาน
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการสร้างบุคลิกภาพ การวางตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือในการให้คำปรึกษา
 • เพื่อให้เข้าใจกระบวนการให้คำปรึกษา จรรยาบรรณ และขั้นตอนในการให้คำปรึกษา
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิควิธีในการให้คำปรึกษา
 • เพื่อให้สามารถฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา จนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี
 

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม
 • กรณีศึกษา
 • ฝึกปฏิบัติอย่างเข้ม
 •  

ระยะเวลาการฝึกอบรม

               ใช้เวลาการฝึกอบรม 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง

 

    

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,302