การบริหารความขัดแย้ง

 

โครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารความขัดแย้ง

(Conflict Management)

หลักการเหตุผล

             การทำงานในองค์กรที่คนหลายๆคนมาทำงานร่วมกัน ก็ต้องมีความคิดเห็นในการทำงานที่สอดคล้องกันบ้าง และก็ต้องมีบางเรื่องที่ไม่สอดคล้องกันบ้าง สิ่งที่ไม่สอดคล้องกันก็จะพัฒนาเป็นความขัดแย้ง (conflict) หากองค์กรใดมีความขัดแย้งกันมากๆก็จะเป็นตัวที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้ผู้บริหารและบุคคลากรในองค์การจะต้องเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งในองค์การและจะต้องเข้าใจ หลักการบริหารความขัดแย้งนั้นให้เกิดประสิทธาพในการทำงานให้มากที่สุด

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของความขัดยังในองค์การ
 • เพื่อให้เข้าใจปัญหาและประเภทของปัญหาความขัดแย้งในองค์การ
 • เพื่อศึกษาวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละประเภท
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการการบริหารความขัดแย้งในองค์การและการป้องกัน
 • เพื่อฝึกวิเคราะห์การแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการศึกษารายกรณื(case study)

 

หัวข้ออบรมสัมมนา

 • บทนำสู่ ความหมายและขอบเขตของความขัดแย้งในองค์การ
 • ความต้องการของบุคคลและความต้องการขององค์การ
 • สาเหตุความขัดแย้งในองค์การ
 • ธรรมชาติของปัญหาและความขัดแย้ง
 • ปัญหา 3 แบบ (FEB)
 • วิธีแก้ปัญหาความขัดแย้งของแต่ละแบบ
 • ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
 • Case Study
 • วิธีแก้ปัญหาระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน
 • การใช้หลักการ การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
 • วิธีป้องกันความขัดแย้ง
 • Q&A

 

 

วิธีการอบรมสัมมนา

บรรยาย  อภิปราย  แสดงบทบาท(Role Play) และกรณีศึกษา

 

วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

 

 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301