การสอนงานและการสอนแนะ

 

โครงการสัมมนาเรื่อง   

การสอนงานและการสอนแนะ

(Coaching & Job Instruction)

หลักการเหตุผล

      หัวหน้างานในทุกระดับจักต้องมีหน้าที่ในการกระจายงาน ติดตามงาน และเมื่อติดตามงานพบว่าลูกน้องยังทำไม่ถูกต้อง ไม่ได้คุณภาพ มีทัศนคติต่องานไม่ดี ขาดความคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน หัวหน้าก็มีหน้าที่ต้อง Supervised คือต้องสอนและแนะนำงาน (Coaching & Job Instruction) ดังนั้นหน้าที่ ที่สำคัญของหัวหน้าคือ สามารถแนะนำสอนงานลูกน้องได้

     บางบริษัทประสบปัญหาเมื่อแต่งตั้งหัวหน้างานแล้วกลับไม่สามารถแนะนำสอนงานแก่ลูกน้องได้หรืออยากจะสอนก็สอนให้ลูกน้องงง เพราะไม่รู้วิธีการสอนงานที่ดีขาดหลักจิตวิทยาในการสอนงาน บางครั้งเกิดอารมณ์มีปากเสียงกับลูกน้อง เพราะสอนงานไม่เป็น ทำให้เกิดความตึงเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่ดีเลยพลอยทำให้งาน และผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

      หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องรู้หลักจิตวิทยาในการสอนงานเพื่อสามารถแนะนำสอนงานให้ลูกน้องเกิดการเรียนรู้ในงานได้อย่างง่ายและเร็ว อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อศึกษาถึงหลักและเทคนิคการสอนงานอย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เป็นแนวทางในการสอน
 • เพื่อฝึกการสอนทั้งภาคบรรยายและการสอนทักษะ (ภาคปฎิบัติ)
 • เพื่อศึกษาหลักการ Coaching
 • เพื่อฝึกปฏิบัติจริง โดยการใช้ข้อมูลป้อนกลับผ่านทางวิดีโอ (VDO Feedback)

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • บทนำสู่จิตวิทยาการสอนงานและการสอนแนะ (Coaching)
 • ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ และทฤษฏีการเรียนรู้ Learning Theory)
 • B A P  Learning Theory
 •  การสอนงาน 2 ประเภทที่หัวหน้าต้องปฎิบัติ
 •  การเตรียมการสอน
 • เทคนิคการสอนงานและแนะนำงานสำหรับหัวหน้างาน (Coaching)
 • .การใช้อุปกรณ์ประกอบการสอน
 • การสอนทักษะ (ภาคปฎิบัติ)
 •  ฝึกปฏิบัติโดยใช้ VDO Feedback (รายบุคคล)

 

วิธีการอบรมและสัมมนา

 • บรรยาย
 • ฝึกปฏิบัติโดยใช้ VDO Feedback เป็นรายบุคคล

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้ที่ทำหน้าที่สอนงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาเทคนิคการสอน

 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย(สอนหลักสูตรนี้มากว่า 50 รุ่น)

 

Visitors: 23,301