หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

 

โครงการฝึกอบรมเรื่อง

หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

(Psychological Principles for Management)

 

หลักการและเหตุผล

     การบริหารงานแท้ที่จริงคือการบริหารคน เพราะลูกน้องเราก็คือ คนที่เราต้องนำเขาให้ทำงานให้เราให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารนอกจากต้องรู้หลักการบริหารงานให้ดีแล้ว ยังจะต้องเข้าใจคนเพื่อเราจะได้ทั้งงาน และได้ใจคน วิชาที่ศึกษาคนก็คือ จิตวิทยา หัวหน้างานพึงต้องศึกษา หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหาร เพราะ ประการแรก จะต้องศึกษาหลักการบริหารที่สำคัญ เช่นการวางแผน การกระจายงาน การติดตามงาน เป็นต้น ประการที่สอง จักต้องศึกษาคน อ่านคนจากหลักจิตวิทยา ซึ่งจะต้องเข้าถึงหลักและเทคนิคทางจิตวิทยาในการจูงใจ และแก้ปัญหาคน เป็นต้น เพื่อนำหลักการบริหารงาน มาบริหารคนไห้นุ่มนวลได้ทั้งงานและน้ำใจคน

         หลักและเทคนิคทางจิตวิทยาเพื่อการบริหารจึงเหมาะกับหัวหน้างานทุกระดับที่จะบริหารงานและบริหารคนให้นุ่มนวลมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารงาน
 • เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของคนในองค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักและเทคนิคในการบริหารคนที่สอดคล้องกับหลัการบริหารงาน
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการเป็นผู้นำ พัฒนาตนเอง เข้าใจหลักการปกครอง บังคับบัญชา และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการกระจายงาน การติดตามงาน สามารถจูงใจลูกน้องได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการแก้ปัญหาคน และหลักการการตัดสินใจ
 • พื่อให้เข้าใจหลักการการทำงานเป็นทีม การสร้างและการรักษาทีมงาน
 •  

 หัวข้อการอบรมสัมมนา

 • หลักจิตวิทยาสำหรับการบริหาร
 • หลักการบริหารงาน
 • ภาวะผู้นำกับการบริหานการวางแผนงาน
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร
 • เทคนิคการอ่านพฤติกรรมของคนตามแนวทางต่างๆ
 • มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อข้อความ
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้สำหรับการบริหาร
 • เทคนิคจิตวิทยาในการกระจายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการจูงใจ
 • การแก้ปัญหาในองค์กร
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติ

 

หลักสูตร              2  วัน

 

วิธีการฝึกอบรม     บรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม Case Study ฝึกปฏิบัติ

 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย(สอนหลักสูตรนี้มากว่า 50 รุ่น)

 

 

 

Visitors: 23,301