หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง

Success Supervisor

หัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ

 

 หลักการเหตุผล

       เมื่อองค์กรได้แต่งตั้งคนเก่งเป็นหัวหน้างานแล้ว ก็หวังว่าหัวหน้างานเหล่านั้นจะสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลมีประสิทธิภาพ  หากองค์กรมีการเตรียมตัวบุคคลากรเหล่านั้นมาก่อนโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีความเป็นไปได้ค่อนข้างมาก   องค์กรที่ประสบความสำเร็จพึงระลึกเสมอว่า  ความสำเร็จของหัวหน้างานคือความสำเร็จขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานระดับต้นที่องค์กรคาดหวังให้สร้างคุณภาพของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า หากหัวหน้างานระดับต้นปกครองบังคับบัญชาลูกน้องไม่เป็น อาจส่งผลกระทบต่องานได้ 

         การฝึกอบรมให้ หัวหน้างานใด้รู้หลักในการปกครองบังคับบัญชา ให้รู้บทบาทหน้าที่ตามตำแหน่ง รู้จักการแก้ปัญหาในงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการกระจายงาน การติดตามงานและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธภาพ ได้งานที่มีคุณภาพ และเพื่อเตรียมให้คนที่มีความสามารถได้ก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้น อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานได้เป็นอย่างดี

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการในการเตรียมตัวเป็นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จ
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและความแตกต่างระหว่างหัวหน้า กับผู้นำ
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิคในการทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิคในการกระจายงาน ติดตามงาน                                                                       
 • เพื่อให้สามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อศึกษาศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

 

 หัวข้อการอบรมสัมมนา

 • บทนำสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 • หัวหน้ากับความเป็นผู้นำ
 • หลัก 5 ประการในการสั่ง สมกับความเป็นผู้นำ
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • สรุปบทบาทที่สำคัญมาก 7 ประการ
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร
 • หัวหน้างานต้องทำอะไรบ้าง
 • หลักการบริหารงาน
 • การมอบหมายงาน การกระจายงาน
 • และการติดตามงานแบบ  MBS
 • Case Study, Discussion
 • การบริหารคน (Managing People)
 • การเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา (Behavioral Analysis)
 • Personality in Action
 • กรณีศึกษา (Case Study)
 • การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา , เทคนิคการจูงใจ
 • ประเภทของปัญหาที่มักจะพบในงาน
 • วิธีการแก้ปัญหาในแต่ละประเภท (FEB)
 • หลักการปกครองบังคับบัญชา
 • การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา, การสร้างศรัทธา
 • การเพิ่มพลังแก่ผู้ร่วมงาน, Q & A

 

 หลักสูตร              2  วัน

 วิธีการฝึกอบรม     บรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม Case Study ฝึกปฏิบัติ

 

 วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

 
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301