ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ

 

 

โครงการสัมมนาเรื่อง

ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ

 (Management Skills for Manager)

หลักการเหตุผล

          หัวหน้างานโดยเฉพาะระดับผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่ต้องบริหารงาน ต้องนำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมายที่องค์กรวางไว้ หัวหน้าจึงต้องมีทักษะการบริหารงาน ตั้งแต่การกระจายงาน การติดตามงาน การปกครองบังคับบัญชา ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร โน้มน้าวจูงใจ และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ การฝึกอบรมให้หัวหน้างานมีทักษะในการบริหารงานจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จและหัวหน้างานก็จะประสบความสำเร็จเติบโตไปพร้อมๆกับองค์การ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจทักษะการบริหารที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการและความแตกต่างระหว่างหัวหน้า กับผู้นำ
 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการบริหารคน
 •  เพื่อให้เข้าใจเทคนิคในการกระจายงาน ติดตามงาน
 • เพื่อให้สามารถจูงใจและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อศึกษาศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี ลูกน้องรักและศรัทธา

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • บทนำสู่ ทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน
 • ความหมายของหัวหน้ากับผู้นำ
 • หลักการสั่งสมความเป็นผู้นำ 5 ประการ
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • การมอบหมายงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสาร
 • การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • ศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างาน
 • การสร้างศรัทธา
 • ถาม-ตอบ

 

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย  อภิปรายกลุ่ม Case Study

 คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

หัวหน้างานและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะทีจำเป็นในการบริหารงาน

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301