วิทยากร

 

ผศ.ดร.ทศพร  ประเสริฐสุข    <<link>>

ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการวิจัยและจิตวิทยา (MTRI)

อำนวยการวิชาการ  ด้านจิตวิทยาการบริหาร

   วิทยากรด้านการขายการตลาด 
   วิทยากรด้านบัญชีการเงิน
   วิทยาการการกฎหมาย
   
   
   
   
Visitors: 23,301