จิตวิทยาการบริหาร

 

 

โครงการฝึกอบรมเรื่อง

จิตวิทยาการบริหาร

(Management Psychology)

หลักการเหตุผล

     การบริหารงานแท้ที่จริงคือการบริหารคน เพราะลูกน้องเราก็คือ คนที่เราต้องนำเขาให้ทำงานให้เราให้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้บริหารนอกจากต้องรู้หลักการบริหารงานให้ดีแล้ว ยังจะต้องเข้าใจคนเพื่อเราจะได้ทั้งงาน และได้ใจคน วิชาที่ศึกษาคนก็คือ จิตวิทยา หัวหน้างานพึงต้องศึกษา จิตวิทยาการบริหาร เพราะวิชานี้จะเน้น 2 ประการ คือ ประการแรก ศึกษาหลักการบริหารที่สำคัญ เช่นการวางแผน การกระจายงาน การติดตามงาน เป็นต้น ประการที่สอง จักต้องศึกษาคน อ่านคนจากหลักจิตวิทยา ต้องจูงใจ และแก้ปัญหาคน เป็นต้น เพื่อนำหลักการบริหารงาน มาบริหารคนไห้นุ่มนวลได้ทั้งงานและน้ำใจคน

                จิตวิทยาการบริหารจึงเหมาะกับหัวหน้างานทุกระดับที่จะบริหารงานและบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจหลักการบริหารงาน
 • เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของคนในองค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลัการบริหารคนที่สอดคล้องกับหลัการบริหารงาน
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการเป็นผู้นำ พัฒนาตนเอง เข้าใจหลักการปกครอง บังคับบัญชาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กร
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการกระจายงาน การติดตามงาน สามารถจูงใจลูกน้องได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการแก้ปัญหาคน และหลักการการตัดสินใจ
 • เพื่อให้เข้าใจหลักการการทำงานเป็นทีม การสร้างและการรักษาทีมงาน

 

เนื้อหา

 •  หลักจิตวิทยาสำหรับการบริหาร
 • หลักการบริหารงาน
 • ภาวะผู้นำกับการบริหาร
 • การวางแผนงาน
 • การวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร
 • เทคนิคการอ่านพฤติกรรมของคนตามแนวทางต่างๆ
 • มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อข้อความ
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้สำหรับการบริหาร
 • เทคนิคจิตวิทยาในการกระจายงานและติดตามงาน
 • เทคนิคการจูงใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการจูงใจ
 • การแก้ปัญหาในองค์กร
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติ

หลักสูตร              2  วัน

วิธีการฝึกอบรม     บรรยาย  กิจกรรมกลุ่ม Case Study ฝึกปฏิบัติ

 

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร ประเสริฐสุข

 • อดีต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 2 สมัย
 • วิทยากรผู้บรรยายด้าน จิตวิทยาการบริหาร ในองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ
 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301