EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

 

 

โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง

EQ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

( EQ:for Success at Work)

 

หลักการเหตุผล

       องค์การที่ประสบความสำเร็จ ย่อมมาจากความสำเร็จในการทำงานของพนักงาน องค์กรจึงมีหน้าที่ส่งเสริม ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการทำงาน แต่ความรู้อย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เพราะเขาต้องทำงานร่วมกับคนอื่นๆ แผนกอื่นๆ  ค้งน้น การพัฒนาให้พนักงานมี”ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์” หรือที่เรียกว่า EQ (Emotional Intelligence) จึงมีความจำเป็นที่จะทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์(EQ  Emotional Quotient) เป็นความสามารถประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญของมนุษย์ในด้านอารมณ์ความรู้สึก ที่จะกำหนดพฤติกรรมการทำงานให้เป็นเลิศได้ รู้จักควบคุมอารมณ์ และบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ พนักงาน มีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการทำงานเป็นทีมที่เรียกว่า“ทีมเวิร์ค จะทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน การทำงานร่วมกันเป็นเงื่อนไขแห่งความสำเร็จของการทำงานให้บรรลุถึงเป้าหมายด้วยความราบรื่น ต้องอาศัยคุณลักษณะที่เรียกว่า ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

            ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์นั้นใด้แก่การมองโลกด้านบวก การรู้จักตนเอง การเข้าใจเห็นใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา อันเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จใน การทำงาน EQ.จำเป็นต้องมุ่งเน้นในการควบคุมตนเอง โดยเฉพาะอารมณ์ของตนให้เอื้อต่อความสำเร็จในการทำงาน

 

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้เข้าใจหลักการ แนวคิด และองค์ประกอบที่สำคัญของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์

 • เพื่อสร้างความตะหนักรู้ตน อันเป็นก้าวแรกของความสำเร็จในการทำงาน
 • เสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ที่เอื้อต่อความสำเร็จ
 •  เพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่เป็นผู้นำและ ผู้ตาม
 • ศึกษาปัญหาที่จะเกิดในการทำงานร่วมกันและการแก้ปัญหา
 • เพื่อฝึกปฎิบัติ ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ ด้านการสื่อสารที่สามารถลดความขัดแย้งระหว่างยุคคล
 • เพื่อป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดจากการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ความสำคัญและความหมายของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
 • องค์ประกอบทางจิตวิทยาของความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
 • การสร้างความไว้วางใจ การสร้างสัมพันธ์ เพื่อบริหารความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์
 • คุณสมบัติของผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตจากผลงานวิจัย
 • การพัฒนา EQ
 • การเสริมสร้างความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • การทดสอย EQ 

 

วิธีการอบรมและสัมมนา                                       

การบรรยาย อภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก

หลักสูตร  1 วัน  และ 2วัน มีการปฎิบัติ

 

วิทยากร      

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข  อดีตอาจารย์และรองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร     และอดีตนายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

 
 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301