ตารางสัมมนาจิตวิทยาบริหาร

ตารางอบรม Public Training 2560

 

Public Course   ปี 2560
   
Public Course   ปี 2560 วันที่ วันสัมมนา  ราคาไม่รวม 7 %     
มกราคม          
เตรียมหัวหน้างาน 19 พฤหัส                        4,000    
           
กุมภาพันธ์          
การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (Counseling for Management)  15 พุธ                        4,500    
จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)    22 พฤหัส                        4,500    
           
มีนาคม          
เตรียมหัวหน้างาน 16 พฤหัส                        4,500    
ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ (Management Skills for Manager) 22 พุธ                        4,500    
จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)    23 พฤหัส                        4,500    
เมษายน          
จิตวิทยาการบริหาร  (Management  Psychological ) 26-27 พุธ-พฤหัส                        9,000    
           
พฤษภาคม          
เตรียมหัวหน้างาน 18 พฤ                        4,500    
 การสอนงานและการสอนแนะ (Coaching & Job Instruction) 24 พุธ                        4,500    
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Teamwork & Development) 25 พฤ                        4,500    
           
มิถุนายน          
ปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (Counseling for Management) 14-15 พุธ-พฤหัส                        9,000    
จิตวิทยาการบริหาร ( Management Psychological ) 22 พฤ                        4,500    
กรกฎาคม          
การกระจายงาน  ติตตามงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 19 พุธ                         4,500    
เตรียมหัวหน้างาน 26 พุธ                        4,500    
สิงหาคม          
การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน 17 พฤ                        4,500    
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Teamwork & Development) 24 พฤ                        4,500    
กันยายน          
เตรียมหัวหน้างาน 14 พฤ.                        4,500    
การให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน (Counseling for Management) 27+28 พุธ-พฤ.                        4,500    
ตุลาคม          
จิตวิทยาการบริหาร ( Management Psychological  12 พฤ.                        4,500    
จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)    19 พฤ.                        4,500    
พฤศจิกายน          
เตรียมหัวหน้างาน 16 พฤ                        4,500    
การกระจายงาน  ติตตามงาน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 23 พฤ                        4,500    
ธันวาคม          
ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ (Management Skills for Manager) 14 พฤ                        4,500    
การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Teamwork & Development)
21 พฤ                        4,500    
           
           
           
  
       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 6,118