ตารางสัมมนาจิตวิทยาบริหาร

ตารางการเปิดหลักสูตร 2561
ไตรมาส หลักสูตร วิทยากร วันที่ วัน จำนวนวัน  ราคาขาย  หมายเหตุ
1 มกราคม            
               
  กุมภาพันธ์            
  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา ดร.ทศพร 15 พฤ. 1           4,500  
  การกระจายงานติดตามงาน ดร.ทศพร 21 พฤ. 1           4,500  
               
  มีนาคม            
  เตรียมหัวหน้างาน ดร.ทศพร 15 พฤ 1           4,500  
               
2 เมษายน
พฤษภาคม
จิตวิทยาในการเป็นพี่เลี้ยง ดร.ทศพร 24 พฤ.             4,500  
             
มิถุนายน
เตรียมหัวหน้างาน ดร.ทศพร 21 พฤ 1           4,500  
             
             
3 กรกฎาคม
ทักษะการบริหารงานระดับผู้จัดการ ดร.ทศพร 19 พฤ. 1           4,500  
             
สิงหาคม
การทำงานเป็นทีม ดร.ทศพร 22 พุธ 1           4,500  
             
กันยายน
เตรียมหัวหน้างาน ดร.ทศพร 27 พฤ. 1           4,500  
             
4 ตุลาคม
จิตวิทยาการบริหาร    25 พฤ. 1           4,500  
             
พฤศจิกายน
การสอนงาน การสอนแน่ะ   17 พฤ 1           4,500  
             
ธันวาคม
               
               

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 23,301