สัมมนาเตรียมหัวหน้างาน 19 ม.ค. 2560

สถาบัน MTRI  เปิดสัมมนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ  วันที่ 19 มกราคม 2560  

โดย ผศ.ดร.ทศพร ประเสริบสุข ณ ARIZE HOTEL SUKHUMVIT

Visitors: 23,301